Blog

ภาวะหนังตาตก เป็นแล้วต้องรีบรักษา EP1

ภาวะหนังตาตก เป็นภาวะที่พบได้
1.ตั้งแต่แรกเกิด

2.เกิดภายหลัง ซึ่งมีได้หลายสาเหตุ
• เกิดจากระบบประสาทมีปัญหา เช่น เส้นประสาทตาที่3 ผิดปกติ, ภาวะ Myasthenia gravis

• เกิดจากกล้ามเนื้อผิดปกติ

• เกิดจากเอ็นของกล้ามเนื่อตายึด หรือหลุดจากที่เกาะ เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยสุด พบในคนสูงอายุ, หลังการผ่าตัด,
การใช้คอนแทคเลนส์, การขยี้ตา

• เกิดจากมีการดึงถ่วงหนังตา จากก้อนเนื้องอก หรือจากการมีผังผืด

• เกิดจากอุบัติเหตุ

ดังนั้น การที่หนังตาตกต้องมีการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุ ประเมินความรุนแรง เพื่อประเมินวิธีการรักษาอย่างถูกต้อง