Blog

น้ำตาไหลไม่หยุด…เพราะท่อน้ำตาอุดตัน EP3

ท่อน้ำตา อยู่ส่วนไหน?

ท่อน้ำตา คือ ทางระบายของน้ำตา เป็นลักษณะท่อเปิดจากบริเวณหัวตาบนและล่าง แล้วมารวมกันไปเป็นท่อที่ใหญ่ขึ้น บริเวณข้างจมูก

สาเหตุ ท่อน้ำตาอุดตัน

 • เป็นตั้งแต่กำเนิด
 • เกิดจากผนังท่อน้ำตาไม่เปิด
 • เกิดจากสรีระ (physiological)
 • เกิดจากกายวิภาคที่ตัน ซึ่งกายวิภาคที่ตัน สามารถตันได้ตั้งแต่ หัวตาจนถึงกระดูก ซึ่งอาจเป็นจาก การติดเชื้อ, กระดูกตัน, ยาต้อหิน, การฉายแสง, อุบัติเหตุ, เนื้องอก เป็นต้น

อาการแสดง

 • น้ำตาไหลตลอดเวลา
 • คันตา
 • ถ้ามีการติดเชื้อจะมี ตาแดง, ปวดตา, บวม, ร้อน บริเวณรอบๆตา หรือสามารถลามไปถึงกระจกตาได้

การรักษา

 • ถ้ามีการติดเชื้อ ให้รักษาการติดเชื้อก่อน
 • ถ้าเป็นแต่กำเนิด จะเป็นการนวดท่อน้ำตาในช่วงแรก ถ้าไม่ดีขึ้นต้องทำการรักษาโดยการแยงท่อน้ำตาภายในขวบปีแรก
 • ถ้าเป็นภายหลังแล้วต้องรับการผ่าตัดนั้น ใช้การใส่ท่อ silicone เพื่อช่วยเปิดทางที่ตัน โดยจะมีวิธีการผ่าตัดหลายประเภท ได้แก่
  • เลเซอร์
  • การผ่าตัดเปิดแผลจากด้านนอก
  • การผ่าตัดเปิดแผลทางจมูก
  • การผ่าตัดแบบส่องกล้อง