Blog

อาการเปลือกตาผิดรูป EP2

เปลือกตาผิดรูป มีหลายประเภท ได้แก่

      1. เปลือกตาม้วนเข้า (Entropion) คือ ภาวะที่เปลือกตาม้วนเข้าไปทางด้านใน

อาการแสดง

 • เหมือนมีอะไรมาทิ่ม หรือ รู้สึกมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างในตา
 • ตาแดง
 • น้ำตาไหล
 • กระจกตาอักเสบ กระจกตาเป็นแผล
 • กระจกตาติดเชื้อ
 • กระจกตาเป็นรอย
 • เส้นเลือดงอกเข้าไปด้านใน

สาเหตุ

 • เป็นแต่กำเนิด
 • โรคภูมิแพ้ตัวเอง
 • การอักเสบ
 • การติดเชื้อ
 • ภายหลังการผ่าตัด
 • อุบัติเหตุ
 • การใช้ยาบางชนิด

การรักษา

 • การจี้ด้วยความร้อน
 • การผ่าตัด
 • การฉีด Botox Ⓡ (Botulinum toxin) ในรายที่เกิดจากการบีบตา

2. เปลือกตาม้วนออก (Ectropion) คือ ภาวะที่เปลือกตาม้วนออกมาภายนอก

อาการแสดง

 • ตาแดง
 • น้ำตาไหล
 • เหมือนมีอะไรอยู่ในตา
 • เคืองตา
 • ตาสู้แสงไม่ได้ หรือ แพ้แสง

สาเหตุ

 • เป็นแต่กำเนิด
 • อายุ
 • เส้นประสาทคู่ที่ 7 อ่อนแรง
 • การผ่าตัด
 • มะเร็ง
 • อุบัติเหตุ , แผลไฟไหม้

การรักษา

 • การใช้น้ำตาเทียม
 • การผ่าตัด

    3. ขนตาทิ่ม (Trichiasis) คือ ภาวะที่ขนตาขึ้นผิดรูป ไปแทงระคายเยื่อบุตาหรือกระจกตา

อาการแสดง

 • ระคายเคืองตา
 • ตาแดง
 • กระจกตาอักเสบ
 • กระจกตาติดเชื้อ
 • แผลเป็นที่กระจกตา

สาเหตุ

 • แผลเป็นที่เปลือกตา
 • การอักเสบที่เปลือกตา
 • อุบัติเหตุ

การรักษา

 • การจี้
 1. การจี้ด้วยไฟฟ้า
 2. การจี้ด้วย radiofrequency
 3. การจี้ด้วยความเย็น
 • การผ่าตัดแก้ไขเฉพาะส่วนที่ทิ่ม